Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, 8ETH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, 8ETH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση
Γαζί . 29-04-2015
Αριθμ. Πρωτ. :9293
ΑΔΑ: ΩΙΞΞΩΛΣ-Ξ76
ΑΔΑΜ: 15PROC002742361
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την Συμφερότερη Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, 8ETH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.143.200,00 €) πλέον ΦΠΑ ή τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (3.866.136,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον ανάδοχο με δυνατότητα χρήσης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA όπως έχει προ-εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή του Τ.Α.Α.Κρήτης και μέσω της Π.Σ. Τράπεζας και το οποίο έχει την δυνατότητα να καλύψει μέχρι και το 90% της συνολικής επένδυσης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εν μέρει με ίδια κεφάλαια του ανάδοχου, ο οποίος καλείται να καλύψει κατ' ελάχιστο το υπόλοιπο 10% της συνολικής επένδυσης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ της επένδυσης και άλλων νόμιμων κρατήσεων. Ο Δήμος θα εκχωρήσει στον Ανάδοχο ο οποίος με την σειρά του θα εκχωρήσει στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ) ως διασφάλιση για την χρηματοδότηση του έργου, για 10 χρόνια, τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α', άρθρο 43) μέχρι του ποσού των 386.613.60 € και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και ως εκ τούτου θα προβλέπεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών αυτών, το ποσό που θα προκύψει από τον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.qr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι:

Φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου led εγκατάσταση και 8ετή συντήρηση αυτών και χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού.
Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο ΠΔ 59/2007) την προμήθεια και εγκατάσταση τριακοσίων (300) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, κορυφής επί ιστού των 45W, χιλίων διακοσίων (1200) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 50W, εκατό (100) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 55W, διακοσίων (200) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED επί ιστού των 75W, εκατόν πενήντα (150) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED επί ιστού των 120W, τριάντα (30) προβολέων τύπου LED, επί ιστού των 55W, πέντε χιλιάδων (5000) λαμπτήρων Ε27 τύπου LED, των 10W, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο Μαλεβιζίου, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών και λαμπτήρων υψηλής κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 55% και εκατόν πενήντα (150) χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, ύψους 8m. Επίσης την 8ετή συντήρηση όλων των παραπάνω, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση σωστής λειτουργίας για τουλάχιστον για 8 έτη μετά την εγκατάσταση τους.


Χρόνος παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για έξι (6) μήνες.
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 στον Κ.Α. 20.6691.0004 και την υπ' αριθμ. 114/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τόπος παράδοσης:
Στην έδρα του Δήμου στο Γαζί.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν :

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές των υπό προμήθεια υλικών.

β) Ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) Συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών

δ) Κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε
Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί συστάσεως του αντιστοίχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τη 29-06-2015 και ώρα 10:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η 22/06/2015 Ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ είναι η . 08/05/2015.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δίνονται 6 (έξι) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ήτοι 62.864,00 € .
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου: είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, μέχρι την 15-06-2015. Επιπροσθέτως, παραλαβή μπορεί να γίνει με εγγραφή σε αποθηκευτικό χώρο ψηφιακής εγγραφής, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή της Διακήρυξης θα γίνει έναντι καταβολής στο Δήμο Μαλεβιζίου, ποσού 100,00€ και παραλαβής σχετικής απόδειξης παραλαβής με αριθμό πρωτοκόλλου.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την προσκόμιση του προαναφερόμενου σχετικού παραστατικού και αριθμού πρωτοκόλλου και η μη προσκόμιση αυτού, εκτός του ενιαίου φακέλου κρίνεται ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
Το ποσό, δεν επιστρέφεται.
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, o ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αρμόδιoς υπάλληλος είναι ο/η Δασκαλάκη Καλλιόπη , τηλ: 2813 400652 fax:2810 371870
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη
Τηλ. 2813 400652, φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA