Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 24-06-2015
Αριθμ. Πρωτ: 15986

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ».

Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου και τη μεταφορά των απορριμμάτων αυτών στον ΧΥΤΑ (που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία) προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων (60.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ήτοι σύνολο εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια (67.800,00) €.

Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 13 η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου με ευθύνη του προσφέροντος ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που θα περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται ανωτέρω. Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου προσφοράς έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί διαγωνισμός μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά , θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας ημερομηνίας. Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπει το παρόν άρθρο της διακήρυξης καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, και δεν λαμβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της αρμόδιας για τη διεξαγωγή διαγωνισμού.

Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και 14, από την επιτροπή διαγωνισμού.
Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσης τους. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές που έχουν κατατεθεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυμίες των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με σειρά καταγραφής τους στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν υπάρχουν και οι 3 φάκελοι, ή ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν είναι σφραγισμένος καλά, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.
Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των Διαγωνιζομένων, μονογράφει το περιεχόμενο τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται σε συνεδριάσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των διαγωνιζομένων και για τους διαγωνιζόμενους που έγιναν δεκτοί στον Διαγωνισμό, η Επιτροπή προχωράει στο άνοιγμα των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. Στους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά την εξέταση των Δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή επιστρέφει σφραγισμένους τους φακέλους της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Η επιτροπή μονογράφει τα περιεχόμενα του φακέλου και εξετάζει τη συμφωνία τους με τα απαιτούμενα στην παρούσα Διακήρυξη αλλά και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει.
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού και εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή σχετικά με αυτές αλλά και σχετικά με τους διαγωνιζόμενους που έγιναν δεκτοί.
Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εκδίκασης τυχόν αντιρρήσεων/ενστάσεων, η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που θα γίνουν δεκτές στον Διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.
2 Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό έκπτωσης. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και η εγγύηση του εκπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία διατηρούμενου του δικαιώματος της αποκατάστασης πάσης τυχόν ζημιάς του δήμου από την επανάληψη της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει.
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με fax ή άλλο πρόσφορο μέσο προς όλους τους διαγωνιζόμενους, εκτός του επιλεγέντος Αναδόχου. Η Οικονομική Επιτροπή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει την Διακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση.

Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προσωπικό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 5: Αντικείμενο εργασιών, Τόπος(Χώρος) , Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στη ΔΕ Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων και αδρανών υλικών καθώς και των πάσης φύσεως απορριμμάτων- αντικειμένων πέριξ των κάδων -με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (απορριμματοφόρα , μικρά φορτηγά κ.λ.π. μεταφορικά μέσα,) και η εναπόθεση σε εγκεκριμένους ΧΥΤΑ καθώς επίσης και ο καθαρισμός(πλύσιμο) των κάδων απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία
5.2 Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί. Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στις θέσεις που θα του υποδειχθούν και θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία κάδοι απορριμμάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδείξει η υπηρεσία σε προσβάσιμα σημεία .
Συγκεκριμένα ως χώρος παροχής της εργασίας είναι η Δημοτική Ενότητα Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου που περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Τυλίσου, Μονής, Καμαρίου, Κεραμουτσίου, Μαράθου, Δαμάστας, Αστυρακίου, Αηδονοχωρίου Γωνιών και Καμαριώτη. Επίσης περιλαμβάνει τον οικισμό Καμαρακίου και τις περιοχές ΒΙΠΕ Τυλίσου, Κτήμα ΚΑΡΕΣ, Αρόλιθος, Καβροχώρι & Ξύπετρα.
5.3 Ο ανάδοχος της εργασίας θα υπογράψει σχετική σύμβαση για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5.4 Ως τρόπος εκτέλεσης των εργασιών του αναδόχου ορίζεται:
Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό του αναδόχου.
O Ανάδοχος θα διαθέσει το αναφερόμενο στο άρθρο 5 της παρούσης προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας.
Η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων θα εκτελείται μέχρι τη λήξη της σύμβασης όπως ορίζεται παρακάτω:

-Αποκομιδή τρείς (3) φορές την εβδομάδα για τις Τοπικές Κοινότητες Τυλίσου και Μονής και για τις περιοχές Ξύπετρα και Καβροχωρίου.
- Αποκομιδή δυο (2) την εβδομάδα για τις λοιπές τοπικές κοινότητες και περιοχές που αναφέρονται στο στην παράγραφο 4.2 του παρόντος άρθρου.
- Πλύσιμο των κάδων της ΔΕ Τυλίσου για τους χειμερινούς μήνες ανά δύο (2) μήνες και για τους καλοκαιρινούς μήνες μια (1) φορά το μήνα.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Άρθρο 6: Προσωπικό-Εξοπλισμός
Το ελάχιστο προσωπικό που θα πρέπει να διατεθεί είναι ένας -1- οδηγός και δύο -2- εργάτες καθαριότητας και ανάλογο προσωπικό σε τυχόν έκτακτες ανάγκες.
Ο ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται είναι:

1. Ένα -1- Φορτηγό συρόμενο IX για την αποκομιδή στερεών μη επικινδύνων απορριμμάτων με σύστημα αφαιρούμενου αμαξώματος με γάντζο μικτού βάρους 40 τόνων .
2.  Ένα-1- ΙΧ φορτηγό απορριμματοφόρο για την αποκομιδή απορριμμάτων με ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 10 τόνων
3. Ένα -1- φορτηγό ΙΧ απορριμματοφόρο για την αποκομιδή απορριμμάτων με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 4 τόνων
4.  Ένα- 1- αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων
5. Τέσσερα (4) κοντέινερ - κάδοι απορριμμάτων για στερεά ογκώδη αντικείμενα χωρητικότητας 30-35 μ3 το οποίο πιστοποιείται με Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από Μηχανολόγο.


Άρθρο 7: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιολογητικών συμμετοχής.
2. Άδεια συλλογής μεταφοράς αποβλήτων σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου ή Περιφέρειας Κρήτης σε ισχύ, από τις αρμόδιες αρχές.
3. Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας για τη διαπίστωση της
αυτοπρόσωπης κατάθεσης προσφοράς.
4. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
6. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι ποσού -1.200,00- €.
7. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή οικείου φορέα που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.
8. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
9. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
10. Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφή με αναλυτικούς πίνακες του απαραίτητου ελάχιστου μηχανολογικού εξοπλισμού σε είδος/τύπο και ποσότητα που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας (τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς). Η ως άνω δήλωση θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι, ο διαγωνιζόμενος έχει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, στην πλήρη κυριότητα του, τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε περίπτωση που αυτός είναι ιδιόκτητος. Ως «αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται : επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, βιβλιαρίων μεταβολών, εγκρίσεις τύπου, βεβαιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρία από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία κατασκευής και θέσης σε κυκλοφορία του εξοπλισμού για την περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία αυτή από τις άδειες του εξοπλισμού ή τα βιβλιάρια μεταβολών.
Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, η ως άνω δήλωση, θα συνοδεύεται με τα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασής του ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για μίσθωση από τον ιδιοκτήτη του, για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, καθώς και από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι, ο εκμισθωτής έχει, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα «αποδεικτικά στοιχεία» και στην περίπτωση αυτή είναι τα αναγραφόμενα παραπάνω.
11. Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
12. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου (πρωτότυπο), τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
13. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
14. Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας και διαχείρισης σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεκριμένα :
• Εν ισχύ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
• Εν ισχύ Πιστοποιητικό για σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
• Εν ισχύ Πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας OHSAS 18001 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
15. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας(Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μαλεβιζιου) του Δήμου ότι επισκέφτηκαν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο του έργου και έλαβαν γνώση τον τοπικών συνθηκών σχετικά με τη δημοπρατούμενη εργασία.
16. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

Επί ποινή αποκλεισμού το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που θα υποβληθούν στους φακέλους δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8 : Προσφορές
Η Προσφορά θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο, θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου- Επιτροπή Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου», θα είναι συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα και σε τιμές ευρώ (€) και θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του μειοδότη.
1) Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα με τις ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» αντίστοιχα, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Προσφορές, που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.
2) Σε περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3) Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου:
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίης να παρουσιάσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :
• ● Τεχνική υποστήριξη, που θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος στον απασχολούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό του (συνεργείο, service, κλπ). Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ιδιόκτητου ή συνεργαζόμενου συνεργείου. Σε περίπτωση ιδιόκτητου συνεργείου θα προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ή σε περίπτωση συνεργασίας αυτή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και service στο μηχανολογικό εξοπλισμό του διαγωνιζόμενου για όλη την διάρκεια του έργου .
• Υπεύθυνη Δήλωση των διαγωνιζόμενων της ικανότητας να προβούν στην έναρξη των εργασιών εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
4) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
6) Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9 : Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Άρθρο 10:Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 11: Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ανά τρίμηνο ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής πιστοποίησης και καλής εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων των τοπικών κοινοτήτων και περιοχών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Άρθρο 12: Λοιποί όροι
1. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο {δαπάνες προσωπικού, συντήρησης οχημάτων μεταφοράς, καύσιμα}
2. Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού (δημοσιεύσεις κ. λ. π) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
3. Η δαπάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων της ΔΕ Τυλίσου στον ΧΥΤΑ: Ο όγκος αποκομιδής των απορριμμάτων από τη ΔΕ Τυλίσου προβλέπεται κατά προσέγγισης σε 1.300 τόνους ετησίως. Η δαπάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ θα επιβαρύνει τον Δήμο Μαλεβιζίου και μέχρι την ποσότητα των 1.300 τόνων. Οποιαδήποτε δαπάνη προκύψει από τυχόν υπέρβαση της ποσότητας αυτής (1.300 τόνων) θα βαρύνει τον ιδιώτη εργολάβο και θα καταβάλλεται απ' αυτόν κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που θα αιτιολογεί αν η αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων από τη ΔΕ Τυλίσου οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδιώτη εργολάβου ή σε άλλα αίτια(πχ αύξηση του όγκου των σκουπιδιών στην συγκεκριμένη περιοχή).
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τους κάδους από τους χώρους που έχουν τοποθετηθεί και έχει την ευθύνη συντήρησής τους και παράδοση με τη λήξη της σύμβασης σε καλή κατάσταση. Επίσης έχει την ευθύνη μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας να εκτελεί εργασίες μετακίνησης και τοποθέτησης των κάδων σε στα σημεία που θα του υποδεικνύονται.

Άρθρο 13: Δημοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί περίληψη αυτής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΦΕΚ Διακηρύξεων Δημοπρασιών , στην ιστοσελίδα του Δήμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα , δέκα -10- τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Άρθρο 14 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων -Παραλαβή Διακήρυξης
Την διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Τηλ 2813400653-2813400691.

Άρθρο 15: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης έργου
1 Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή αποστέλλεται στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας, σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού και σχετική εισήγηση της Οικονομική Επιτροπής, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου και είναι σύμφωνο με την προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης.
5 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

Άρθρο 16: Ρήτρες
1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 15 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
3 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες μετά από κοστολόγηση της Υπηρεσίας, και εφ' όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με την συμβατική ημερήσια πιστοποιούμενη αμοιβή του εργολάβου, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς.
4 Κάθε αμέλεια γενικώς των υποχρεώσεων του αναδόχου μπορεί να τιμωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πρόστιμο μέχρι και το ποσοστό του 10%, σε περίπτωση υποτροπής και σε κάθε σοβαρή αμέλεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ενεργούμενου νέου εις βάρος του διαγωνισμό.
5 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (51 ΚΒ)
Διακήρυξη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA