Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ PDF Εκτύπωση
Γάζι 23/2/2016
Αρ.πρωτ. 2694
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου», συνολικής δαπάνης 5.998,65 ευρώ.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Την 47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας.
4. Την από 10/2/2016 τεχνική έκθεση του Γραφείου Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 5.998,65 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 23/2/2016 έως και Παρασκευή 26/2/2016, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
Η προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθώς και σφραγισμένο φάκελο με δείγματα των ειδών με α/α (2, 3, 6, 20, 21, 24,28,30,42,44,59).
Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Αναγνωστάκη, τηλ. 2813 400697.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δαπάνης 5.998,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μετά τον έλεγχο των δειγμάτων των υποψηφίων και εφόσον οι προσφορές τους γίνουν δεκτές.
Η σχετική μελέτη θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου.
O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA