Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2ου & 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2ου & 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ: 6ΛΧ5ΟΛ5Γ-ΓΘΥ
Αρ. πρωτ.:135/04-04- 2016
Ανακοινώνουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου των συστεγαζόμενων 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Γαζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 Β/30-05-2008), των Υπ. Εσωτερικών- Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 απόφαση του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και την με αρ. 8/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
Διάρκεια μίσθωσης: Έξι (6) χρόνια.
Δικαίωμα συμμετοχής:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
β) Συνταξιούχοι
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρ. 4 (παρ. 1,2,3,4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/09-02-2007)
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) ) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Ο τελικός ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
- Ο μισθωτής θα υφίσταται ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, και το Δ/ντή του σχολείου.
- Το ποσό του μισθώματος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού ) το οποίο επιβαρύνεται εξ' ολοκλήρου ο μισθωτής.
- Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη είσπραξης της Σχολικής Επιτροπής. Η καθυστέρηση δόσης δημιουργεί δικαίωμα του εκμισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση και να εισπράξει τα οφειλόμενα κατά το νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και επιδίωξης αποζημίωσης.
- Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε ,αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.
-Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή
-Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί η δε παράβαση ενός και μόνον όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 06 / 04 / 2016 έως 10 / 05 / 2016, και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται, στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής, στην πλατεία Κατσαμάνη, έναντι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 09:00-12:00.
Ο διαγωνισμός και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τη Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών
Πληροφορίες:
Στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου τηλ.: 2813- 400631, 2813-400671, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στην πλατεία Κατσαμάνη, έναντι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (103 ΚΒ)
Προκήρυξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA