Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΟΜΑΔΑ 4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΟΜΑΔΑ 4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :7798/18-05-2016
ΑΔΑ: 642ΧΩΛΣ-ΝΡΣ
ΑΔΑΜ:16PROC004423109

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο:ΟΜΑΔΑ 4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ενενήντα δυο χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ (92.630,00€) πλέον ΦΠΑ ή εκατό δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (113.934,90€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.qr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι:

  • 4.1 Καθίσματα Αμφιθεάτρου - 40.250,00 ευρώ
  • 4.2 Έπιπλα - 37.180,00  ευρώ
  • 4.3 Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήμανσης - 2.200,00 ευρώ
  • 4.4 Εξοπλσιμός Εσωτερικής Λειτουργίας 13.000,00 Ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν :

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές των υπό προμήθεια υλικών.
β) Ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) Συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών
δ) Κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε
Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί συστάσεως του αντιστοίχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 10-06-2016 και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 20-06-2016 και ώρα 13:00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δίνονται 8 (οχτώ) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ήτοι:

  • 4.1 Καθίσματα Αμφιθεάτρου - 805,00 ευρώ
  • 4.2 Έπιπλα - 743,60  ευρώ
  • 4.3 Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήμανσης - 44,00 ευρώ
  • 4.4 Εξοπλσιμός Εσωτερικής Λειτουργίας 1260,00 Ευρώ

Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων εκτός από τα είδη που το αναφέρουν οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για τις δύο ομάδες, κ.λ.π. για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
Αρμόδιoς υπάλληλος είναι η Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ: 2813400652 fax:2810 371870
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη

Τηλ. 2813400652 φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (3.9 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA