Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ " PDF Εκτύπωση
Γάζι 15/06/2016
Αρ. πρωτ.:10353
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, Ι.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ 71414, Ελλάδα, Υπόψη Μαρίας Γρηγοράκη, τηλ: +30 2813 400654, φαξ: +30 2810 822123, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
Σημείο επαφής: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., http://www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος 25331)
Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.malevizi.gr Περαιτέρω πληροφορίες, Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται από: Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους:
1) στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.malevizi.gr,
2) στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (Α/Α συστήματος 25331),
3) στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα προκηρύξεων του Δήμου (κωδ. φορέα 6180),
4) https://diavgeia.gov.gr.
Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Ι.3) Κύρια δραστηριότητα: Ο.Τ.Α.
Ι.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος παράδοσης: Προμήθειες, Αγορά / Δήμος Μαλεβιζίου.
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών Η προμήθεια περιλαμβάνει την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο δύο απορριμματοφόρων οχημάτων με κιβωτάμαξα χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3, τύπου υπερκατασκευής επί πλαισίου, με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων τύπου πρέσας και μηχανισμό ανύψωσης των κάδων.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV): 34144512-0,
ΙΙ.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): Ναι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
ΙΙ.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης,
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: δύο απορριμματοφόρα συνολικής αξίας 276.422,76 χωρίς ΦΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε μελέτη 18/2016 που συνοδεύει τους όρους της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης.
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι,
ΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: Όχι
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση: ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Οι λοιπές απαιτούμενες εγγυήσεις αναφέρονται αναλυτικά στη με αριθμό 130/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρα 15-19.
ΙΙΙ.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: α)Όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά β)Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά γ)Συνεταιρισμοί ε)Κοινοπραξίες δ)Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Ναι, Βλέπε όρους της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Πληροφορίες για δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων: Βλέπε άρθρα 8.1.1 έως 8.1.8 της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Πληροφορίες για δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής επάρκειας υποψηφίων: Βλέπε άρθρο 8.1.10 της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Πληροφορίες για δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής ικανότητας υποψηφίων: Βλέπε άρθρο 8.1.9 της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ΄ αποκλειστικότητα συμβάσεις : Όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός,
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες,
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 130/2016,
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσιεύσεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων: Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/07/2016, ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/08/2016 Ώρα: 13.00
IV.3.6) Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL (Ελληνικά)
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 150 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με δικαίωμα ίσης παράτασης από την Υπηρεσία.
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα (αποσφράγιση) των προσφορών: Ημερομηνία: 05/08/2016 Ώρα: 13.00, Τόπος: στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, βλέπε άρθρο 20 της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VΙ.2) Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: Όχι
VΙ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Βλέπε άρθρο 5 της με αριθμό 130/2016 διακήρυξης. Ημερομηνία αποστολής αιτημάτων πληροφοριών και διευκρινήσεων: έως 24/07/2016 ώρα 15:00.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ 71414, Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ: +30 2813 400654, φαξ: +30 2810 822123, Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.malevizi.gr
VI.4.2.1) Διοικητικές προσφυγές, Δικαστική προστασία: Βλέπε άρθρο 28 της με αρ. 130/2016 διακήρυξης.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Βλέπε VI.4.1.
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε : 15/06/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2.5 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA