Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» PDF Εκτύπωση
Αριθμ. Πρωτ.: 17300 /2016
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καλεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα, επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης οχημάτων και μηχανημάτων και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, να καταθέσουν φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 30/09/2016 ώρα 10:00 π.μ. που θα περιέχει:
1. Το έντυπο προσφοράς τους συμπληρωμένο και με τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ειδικής συγγραφής (ελάχιστες απαιτήσεις)
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 30/09/2016, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών
η) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους έως και τις 30/09/2016.
4. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν καθώς και
5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα δηλώνει ότι καλύπτει τον διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο και τι ακριβώς του έχει ανατεθεί.
Θα υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητουμένων.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία ασφάλισης και ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα οριστεί είτε η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου ασφαλιστηρίου (02/10/2016) είτε η πραγματική ημερομηνία που θα προκύψει μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου από την υπηρεσία του Δήμου.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης καθώς και το έντυπο προσφοράς θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (955 KB)
Τευχη προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA