Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 18/10/2016
Ο Δήμος Mαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια είναι 14.817,00 € εκ των οποίων πίστωση 10.975,81€ αφορά τον Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ (2.992,24€ φαρμακευτικό υλικό και 7.983,57€ υγειονομικό υλικό), πίστωση 1.972,93€ αφορά την Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, πίστωση 1.426,58€ αφορά την Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή και πίστωση 441,68€ αφορά τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Δευτέρα 24/10/2016 ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) που θα περιέχει:
1. Το έντυπο προσφοράς τους συμπληρωμένο.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών .
4. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει στο Δήμο τα ανωτέρω πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά.
Λόγω του διαχωρισμού των υπό προμήθεια ειδών σε ομάδες :
Α) Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλουν προσφορά για κάθε ομάδα χωριστά.
Β) Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να προσφέρονται τιμές για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας.
Γ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Μαλεβιζίου και στις εγκαταστάσεις των Νομικών του Προσώπων και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων»

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη λήξη επίδοσης προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως της διατιθέμενης πίστωσης.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τρίτη 25/10/2016 και ώρα 10:00 πμ, παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική Έκθεση- ενδεικτικός προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Προσφοράς των ενδιαφερομένων .

Ο Προϊστάμενος

Κων/νος Μακρυδάκης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (597 ΚΒ)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA