Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές της Δημοτικής βιβλιοθήκης Δήμου Μαλεβιζίου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές της Δημοτικής βιβλιοθήκης Δήμου Μαλεβιζίου» PDF Εκτύπωση
ΑΔΑΜ: 16PROC005267957
Γάζι, 19/10/2016
Αρ. Πρωτ. : 19253
Ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές της Δημοτικής βιβλιοθήκης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016. Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα περιέχει:
  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
  2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την εκτέλεση της προμήθειας να προσκομίσει στο Δήμο τα σχετικά με τα σημεία 3 και 4 δικαιολογητικά.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια αναλωσίμων αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση ποσού 1.543,80 € που συντάχθηκε από το Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμη η Τεχνική έκθεση καθώς και το έντυπο προσφοράς των ενδιαφερομένων.

Ο αντιδήμαρχος

Κύρκος Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (117 KB)
Αρχεία Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA