Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 24 /10/2016
Αρ. Πρωτ. : 19610
Ο Δήμος θα προβεί στην υπηρεσία συντήρησης αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Κρουσώνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να κατεθέσετε , ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 01-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:
  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
  2. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία οφείλει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στο Δήμο τα σχετικά με τα σημεία 3 και 4 δικαιολογητικά.
Τα τεχνικά στοιχεία της υπηρεσίας αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση ποσού 15.202,40 € της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. Προσφορές για τμήμα και όχι το σύνολο του ζητούμενου υλικού δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμη η Τεχνική έκθεση καθώς και το έντυπο προσφοράς των ενδιαφερομένων.
Ο αντιδήμαρχος


ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (143 KB)
Τεύχη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA