Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταπολέμηση πυτιοκαμπής των πευκών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταπολέμηση πυτιοκαμπής των πευκών PDF Εκτύπωση
Αρ.πρωτ.21163
Γάζι 14 Νοεμβρίου 2016

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να προβεί στην απαιτούμενη καταπολέμηση της πιτυοκάμπης των πεύκων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καλεί εταιρείες και καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα, και αναλαμβάνουν εργασίες καταπολέμησης εντόμων και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες γνώσεις και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσουν φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 16/11/2016 ώρα 10:00 π.μ. που θα περιέχει:
1. Το έντυπο προσφοράς τους συμπληρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ειδικής συγγραφής (ελάχιστες απαιτήσεις).
2. Βεβαίωση Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 16/11/2016, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών
η) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους έως και τις 16/11/2016.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις περιοχές που χρειάζεται να γίνει καταπολέμηση της πιτυοκάμπης των πεύκων, την τεχνική έκθεση καθώς και το έντυπο προσφοράς θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (93 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA