Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των σχολικών μονάδων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των σχολικών μονάδων PDF Εκτύπωση
Γάζι, 17 /11/2016
Αρ.πρωτ. : 21477
ΑΔΑΜ: 16PROC005410279

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών», προϋπολογισμού δαπάνης 19.206,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της Τεχνικής έκθεσης.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 515 /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 10/11/2016 Τεχνική Έκθεση.
Τα υπό προμήθεια είδη έχουν χωριστεί σε ομάδες ανά νομικό πρόσωπο, ως εξής:.
ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 13.073,80 €
ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» προϋπολογισμού 6.132,78 €

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα καλυφθεί από Έσοδα των νομικών προσώπων . Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως της διατιθέμενης πίστωσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, έως 22/11/2016 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών»
Η προσφορά θα περιέχει
1. το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.

4. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου και στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου και στις εγκαταστάσεις τους και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο και στον τόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των νομικών προσώπων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των ειδών.
Η επιλογή του αναδόχου/αναδόχων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της Τεχνικής έκθεσης. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική έκθεση και το έντυπο προσφοράς των ενδιαφερομένων .

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (846 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA