Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Tαχυμεταφορές για το τρέχον οικονομικό έτος »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Tαχυμεταφορές για το τρέχον οικονομικό έτος » PDF Εκτύπωση
Γάζι 21-11-2016
Αριθμ. πρωτ. :21650

Ο Δήμος θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ταχυμετοφορές» για το τρέχον οικονομικό έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση ποσού 3.809,91 € του Τμήματος Λογιστηρίου. Προσφορές για τμήμα και όχι το σύνολο του ζητούμενου υλικού δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμη η Τεχνική έκθεση.


Ο Αντιδήμαρχος
Κύρκος Αθανάσιος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (183 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA