Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθους) Δ.Κ. Κρουσώνα
Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθους) Δ.Κ. Κρουσώνα PDF Εκτύπωση
ΓΑΖΙ: 28/11/2016
Αρ.Πρωτ.: 22205

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ (κυβόλιθους) Δ.Κ. Κρουσώνα", Προϋπολογισμού 10.540,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλουν κλειστές προσφορές, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες περιγράφονται στην από ημερομηνία 18/11/2016 τεχνική έκθεση.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών αναλύονται στην από ημερομηνία 18/11/2016 τεχνική έκθεση ποσού 10.540,00 € της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. Προσφορές για τμήμα και όχι το σύνολο του ζητούμενου υλικού δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμη η Τεχνική Μελέτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο αντιδήμαρχος
Σαλούστρος Αριστομένης

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (174 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA