Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» PDF Εκτύπωση
Γάζι 29/11/2016
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, Ι.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ 71414, Ελλάδα, Υπόψη Τζεδάκης Κωνσταντίνος, τηλ: +30 2813 400653, φαξ: +30 2810 822123, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Σημείο επαφής: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., http://www.promitheus.gov.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.malevizi.gr Περαιτέρω πληροφορίες, Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται από: Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους:
1) στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.malevizi.gr,
2)στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ,
3)στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα προκηρύξεων του Δήμου (κωδ. φορέα 6180),
4)https://diavgeia.gov.gr.
Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Ι.3) Κύρια δραστηριότητα: Ο.Τ.Α.
Ι.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: ναι
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος παράδοσης: Προμήθειες, Αγορά / Δήμος Μαλεβιζίου/GR 431.
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (ανά Δημοτική Ενότητα) και του Δ.Ο.ΚΑ.Π.ΠΑ.Μ. (ανά Δημοτική Ενότητα), πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τους Παιδικούς Σταθμούς και τη «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (ανά Δημοτική Ενότητα), καθώς και λιπαντικών για το Δήμο.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV): 09200000-1, 09132000-3, 09135100-5, 24951100-6
ΙΙ.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): Ναι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
ΙΙ.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης,
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Τα υπό προμήθεια είδη είναι καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 335.369,01 με ΦΠΑ 24% .
Τα προς προμήθεια καύσιμα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων είναι:
α) βενζίνη αμόλυβδη 7.084,42 λίτρα,
β) πετρέλαιο κίνησης 146.212,76 λίτρα και
γ) πετρέλαιο θέρμανσης 90.293,87 λίτρα.
Σύνολο: 243.591,05 λίτρα.
Δαπάνη καυσίμων: 261.080,08€,
ΦΠΑ 24%:62.659,22 €,
Συνολική δαπάνη καυσίμων με ΦΠΑ:323.739,30 €.
Τα προς προμήθεια λιπαντικά για το Δήμο είναι:
Σύνολο ποσοτήτων: 2.425,00 λίτρα
Δαπάνη Λιπαντικών: 9.378,80€,
ΦΠΑ 24%: 2.250,91€,
Συνολική δαπάνη λιπαντικών με ΦΠΑ : 11.629,71€.
Σύνολο δαπάνης καυσίμων-λιπαντικών: 270.458,87€,
ΦΠΑ 24%: 64.910,13€,
Τελική δαπάνη προμήθειας (καύσιμα και λιπαντικά) με ΦΠΑ : 335.369,01€.
Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε μελέτη 6/2016 που συνοδεύει τους όρους της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης.
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι,
ΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί:Ναι. Αριθμός ενδεχομένων ανανεώσεων:1, Για προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο:4 μήνες. Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε μελέτη 6/2016 που συνοδεύει τους όρους της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης (άρθρο 22).
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Δεκαέξι μήνες (Δώδεκα μήνες με δικαίωμα προαίρεσης 4 μήνες μόνο για τα καύσιμα του Δήμου).
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση: ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.
Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε την με αριθμό 354/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 12).
ΙΙΙ.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε την με αριθμό 354/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 2).
ΙΙΙ.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομιών φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού. Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε την με αριθμό 354/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 9).
ΙΙΙ.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι,
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Πληροφορίες για δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων: Βλέπε άρθρο 11 της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Δεν απαιτούνται.
ΙΙΙ.2.3)Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Πληροφορίες για δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής ικανότητας υποψηφίων: Βλέπε άρθρα 11 και 15 της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης.
ΙΙΙ.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ΄ αποκλειστικότητα συμβάσεις : Όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός, IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 8 της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης .
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες,
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 354/2016,
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων: Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/01/2017 και ώρα 09:30. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/01/2017 και ώρα: 15.00
IV.3.6)Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL (Ελληνικά)
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 5 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού με δυνατότητα παράτασης πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο πέντε (5) μήνες.
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα (αποσφράγιση) των προσφορών: Ημερομηνία: 17/01/2017, Τόπος: Στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, βλέπε άρθρο 17 της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Ναι VΙ.2) Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: Όχι
VΙ.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες: Βλέπε άρθρο 7 της με αριθμό 354/2016 διακήρυξης. Ημερομηνία αποστολής αιτημάτων πληροφοριών ή διευκρινίσεων έως την 29/12/2016 έως ώρα 15:00.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ 71414, Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ: +30 2813 400653, φαξ: +30 2810 822123, Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.malevizi.gr
VI.4.2.1)Διοικητικές προσφυγές, Δικαστική προστασία: Βλέπε άρθρο 19 της με αρ. 354/2016 διακήρυξης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Βλέπε VI.4.1.
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε : 29/11/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,988 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA