Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα « Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα « Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων » PDF Εκτύπωση
Γάζι,17/03/2017
Αρ.πρωτ.:4345

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι στα πλαίσια διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «1ος δρόμος Ηρώων Κρήτης & Ηρακλή Κοκκινίδη» που θα πραγματοποιηθεί στις 26/03/2017 υπό την αιγίδα του Δήμου , θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας « Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων »με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 14/03/2017 Τεχνική Έκθεση από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 443,11€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των υπό προμήθεια ειδώννα καταθέσουν σχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 82/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 14/03/2017Τεχνική Έκθεσητου Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 22/03/2017 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΠΕΛΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:
Φυσικά πρόσωπα
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ), οι διαχειριστές τους
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος , καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 443,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θαείναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές που θα αφορούν μέρος μόνο των υπό προμήθεια ειδών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip(708 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA