Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Εργασία ταχυμεταφορών»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Εργασία ταχυμεταφορών» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 17/ 03 /2017
Αρ. πρωτ. : 4374
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τάχιστη αποστολή υπηρεσιακών φακέλων σε διάφορες διευθύνσεις εντός Ελλάδας καθώς και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού , θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασία ταχυμεταφορών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 21/02/2017 Τεχνική Έκθεση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΕΩΖΛΣ-Ι7Τ)
5. Την από 21/02/2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 23/03/2017 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.999,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (188 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA