Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για αποστολή ειδοποιητηρίων τελών»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για αποστολή ειδοποιητηρίων τελών» PDF Εκτύπωση

Γάζι,10/08/2017
Αρ.πρωτ.:15649
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για αποστολή ειδοποιητηρίων τελών»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 02/08/2017 Τεχνική Έκθεση από το Γραφείο Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,90€ .
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 318/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
5. Την από 02/08/2017Τεχνική Έκθεση.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 25/08/2017.
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου) .
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (40 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA