Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια εξοπλισμού στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια εξοπλισμού στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 21/ 08/2017
Αρ.πρωτ. :16081
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότιθα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΙΟΥσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 09/06/2017 Τεχνική Έκθεση από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 648,87 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ανατιθέμενης προμήθειας να καταθέσουνσχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 253/2017(ΑΔΑ: 7Σ97ΩΛΣ-ΗΦ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. Την από 09/06/2017Τεχνική Έκθεσητου Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 25/08/2017και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΙΟΥ»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www. malevizi.gr
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 648,87 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θαείναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και θα αφορά το σύνολοτης προμήθειας. Η προμήθειαθα γίνει συνολικά και κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (532 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA