Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ασφάλιση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ασφάλιση των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.πρωτ.:18276
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι, θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 14/8/2017 Τεχνική Έκθεση συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.720,00€ για τη χρονική περίοδο διάρκειας ενός έτους.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που νομίμως δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης να καταθέσουν σχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την 370/2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69ΨΗΩΛΣ-Χ21).
5. Την από 14/08/2017Τεχνική Έκθεση.
Η προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρεςμέχρι και την 22/09/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου»

Η προσφορά θα περιέχει :

1. Οικονομική προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπ'αριθμ. 14.08.2017 Τεχνική Έκθεση και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11.720,00€ .
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (317 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA