Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου
Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:18919/2017
ΑΔΑΜ:17PROC002007524

Με εξουσιοδότηση Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Προκυρήσσει:

1. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 πρ. α' του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της αριθμ. 13379/07.07.2017 Διακήρυξης με αντικείμενο την ανάδειξη μειοδότη για τη προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. , ως προς τις ομάδες Β και Γ για τις οποίες δεν υποβλήθει καμία προσφορά (άγονα) , σε συνέχεια του διεξαχθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων , μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 43720,1 , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 20.002,92€ευρώ με το Φ.Π.Α .

2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για τη προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.
Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μαλεβιζίου
Αρχή υλοποίησης της σύμβασης: Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου
ΟΜΑΔΑ Β: Είδη κρεοπωλείου
ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη αρτοπωλείου
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.003,92€ με ΦΠΑ13%, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αφορά τις ομάδες για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά (άγονα) σύμφωνα με την 375/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου.
4. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπος http://et.diavgeia .gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
5. Καλούμε όσους από τους προσκληθέντες ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ αναδόχων που θα αναλάβουν την εκτέλεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου ΟΜΑΔΑ Β και ειδών αρτοπωλείου ΟΜΑΔΑ Γ , όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείςηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση , στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β'2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
7. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού ,υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην αριθμ. 13779/07.07.2017 Διακήρυξη του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης . Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζονται (στο Πρωτόκολλο του Δήμου ,πλατεία Μ. Κατσαμάνη , ΤΚ 71414 Γάζι) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
8. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Β είδη κρεοπωλείου, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης.
9. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Γ είδη αρτοπωλείου, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης.
10. Οι συμμετέχοντες μπορεί να υποβάλλουν προσφορά για μία ομάδα ή και για τις δύο ομάδες.
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή , χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
12. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr ορίζεται η 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 02-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

  • Διαδικτυακός τόπος Υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr
  • Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακύρηξης στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 27-09-2017 ημέρα Τετάρτη
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής προσφορών: 02-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

13. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/23902013 « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
14. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 06-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Αρχική Διακήρυξη με αρ.πρωτ. 13379/07.07.2017 ( 17PROC001661608) και την αριθμ. 03/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του νομικού προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ» με συστημικό αριθμό 43720,1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου , αρμόδια υπάλληλος : Σμαργιανάκη Γεωργία (τηλ: 2813400697)

ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Zip(2.37 ΜB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA