Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ" PDF Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό Διαγωνισμό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας, αρίθµησης οδών, πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ» µε βάση τις προβλεπόµενες προδιαγραφές της 44/2011 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.

Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του ∆ήµου.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18η Ιουλίου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη) µέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που ασκούν νόµιµα δραστηριότητα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, µε ιδία παρουσία ή µε εκπρόσωπο τους ή µε την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πληροφορίες : Γρηγοράκη Μαρία τηλ 2813 400645 ∆ιεύθυνση : ∆ήµος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαµάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

Γάζι, 05/07/2011

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Σχετικά αρχεία :

Τεύχη Διαγωνιμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA