Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 03/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 12320
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Δήμου συνολικής δαπάνης 59.994,92€ η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα :
  • ΤΜΗΜΑ Α. Μηχανολογικός εξοπλισμός προϋπολογισμού : 23.998,96€
  • ΤΜΗΜΑ Β. Υλικά Μηχανοργάνωσης, προϋπολογισμού : 19.996,96€
  • ΤΜΗΜΑ Γ. Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, προϋπολογισμού : 11.997,00€
  • ΤΜΗΜΑ Δ. Τροφοδοτικά Αδιάληπτου λειτουργίας(UPS), προϋπολογισμού : 3.999,00€
Το κριτήριο ανάθεσης κάθε τμήματος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα εξοπλισμού που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι Ηρακλείου) την 17η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (έναρξη) -13:00 (λήξη) από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής οι προφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού.
Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της κάθε σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής της αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στη διεύθυνση (URL): www.malevizi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ.: 2813400621, 622, 630 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2.6 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Ματαίωσης του Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA