Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.»
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 18708
ΑΔΑ: 6ΩΒΕΩΛΣ-8ΙΑ
ΑΔΑΜ: 18PROC004011236
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 125.864,07 ευρώ με Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 , Κωδικός ΝUTS: E L431, Τηλ.. 2813400697, φαξ:2810822123, ηλεκτρ. Ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών: Γεωργία Σμαργιανάκη, διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr
Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.
Από κοινού διαδικασία σύμβασης. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 8 τμήματα: Ομάδα Α: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη παντοπωλείου 15800000-6 αξίας 59.964,54€ με ΦΠΑ , Ομάδα Β: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη κρεοπωλείου CPV 15119000-5, αξίας 9.661,50€ με ΦΠΑ. Oμάδα Γ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη αρτοπωλείου CPV 15811000-6, αξίας 3.686,006€ με ΦΠΑ. Ομάδα Δ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη οπωροπωλείου CPV 15300000-1, αξίας 20.215,14€ με ΦΠΑ Ομάδα Ε: Ελαιόλαδο ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15411110-6, αξίας 5.537,00€. Ομάδα ΣΤ: Γάλα για τον Δήμο Μαλεβιζίου , CPV: 151511000-3, αξίας 18.145,99 € με ΦΠΑ, Ομάδα Ζ: Γάλα για τη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή , CPV:15511000-3,αξίας 6.129,12€ με ΦΠΑ, Oμάδα Η: Γάλα για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή CPV:15511000-3,αξίας 2.524,87€ με ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία , περισσότερες ή όλες τις ομάδες της παρούσας διακήρυξης. Για κάθε ομάδα ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, στα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, που θα δοθεί υπολογιζόμενη , ως το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης.
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 . Αριθμός συστήματος :66004
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ορίζεται η 15/11/2018. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 10/12/2018 ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 14/12/2018 και ώρα 11:00 από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής προς το Δήμο Μαλεβιζίου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% , επί της προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κ.α 15.6063.0001, 20.6063.0002, 25.6063.0001, 30.6063.0001 του προϋπολογισμού τους Δήμου οικ. έτους 2018-2019 και κ.α 10.6481 του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΠΠΑΜ και τις πιστώσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Μαλεβιζίου.
Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2,44 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA