Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 2070
ΑΔΑ: ΨΡ59ΩΛΣ-ΑΩ6
ΑΔΑΜ: 19PROC004408370
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 212.040,00€ με ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται α)από το ΠΔΕ Υπ Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με ποσό 170.000,00€ και β)από ιδίους πόρους του Δήμου με ποσό 42.040,00€.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 18/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών είναι η 08/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμβάσης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου τμήματος, για το Τμήμα 1 - Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας ποσού 790,00€ και Τμήμα 2 - Καλαθοφόρο όχημα ποσού 920,00 € με χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
6. Η παράδοση των μηχανημάτων θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
7. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Πληροφορίες : Γρηγοράκη Μαρία τηλ 2813 400654 Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (3,86 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA