Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΦΟΔΕΛΕ Δ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΦΟΔΕΛΕ Δ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
ΓΑΖΙ:02-11-2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 29616
1. Ο ∆ήµος Μαλεβιζίου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΦΟ∆ΕΛΕ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, µε προϋπολογισµό 218.000,00 ΕΥΡΩ.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε προϋπολογισµό 149.492,40€ , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε προϋπολογισµό 24.376,60€.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 24-11-2011, τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, οδός Πλ. Μ. Κατσαµάνη - 71414 Γαζι, αρµόδιος υπάλληλος ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, τηλ. 2813 400650 ή από την έδρα του ∆ήµου Μαλεβιζίου, στο τηλ. 2813400650. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι επι µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:
1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις µε πτυχίο Ε.∆.∆.Ε Γ΄ τάξης και άνω
2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις πρασίνου Α2 τάξης και άνω στελεχωµένες µε δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας
3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κατηγορίας οικοδοµικών Α2 τάξης και άνω και κατηγορία πρασίνου Α1 τάξης και άνω στελεχωµένες µε δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και άνω και Α1 του ΜΕΕΠ και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωµένες µε δασολόγο ή τεχνολόγο δασοπονίας, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.482,54 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ήµο Μαλεβιζίου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνσιμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA