Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ‘’ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Π.Ε. 29’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ‘’ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Π.Ε. 29’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση

Γάζι, 03-01-2012
Αρ. πρωτ. 157

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη Eπωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη

Πόλη: Γάζι

Ταχ. Κώδικας: 71414

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Σημείο επαφής: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαλεβιζίου

Υπόψη: Παύλος Κρεβετζάκης

Τηλ.: +30 2813400658

Φαξ: +30 2810822123

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: www.malevizi.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής.

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:

Στο (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής.

Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Περιφερειακή ή τοπική αρχή- Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

ΟΧΙ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΡΓΑ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ‘’ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Π.Ε. 29’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων τόπος παράδοσης ή παροχής:

(γ) Υπηρεσίες

Κατηγορία υπηρεσίας: αρ. 12

Κύριος τόπος παροχής: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Κωδικός NUTS :GR431

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά

Δημόσια σύμβαση

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγορές (των αγορών)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των εργασιών κτηματογραφικής αποτύπωσης, γεωλογική μελέτη, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και μελέτη πολεοδόμησης για την περιοχή Πολεοδομικής Ενότητας "Αμμουδάρα Π.Ε 29" Δήμου Μαλεβιζίου.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):

Κύριο λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο: 71410000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α): 71351810, 71351000, 90711000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA):

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –GPA): ΝΑΙ

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: 760 Στρέμματα

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : 543702.06 Νόμισμα: EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: ΟΧΙ

ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 30

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (κατά περίπτωση)

Εγγύησης συμμετοχής ποσού 10.875,00€.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τον Ανάδοχο ίση με το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης 27.185,1€.

ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις

Η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα είσπραξης χρηματικών προκαταβολών επί των εισφορών σε χρήμα, από τους ιδιοκτήτες της πολεοδομούμενης περιοχής, σύμφωνα με τον Ν.2508/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3044/2002 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5494/2004. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις εισφορές των ιδιοκτητών. Εγγυητής θα ορισθεί ο δήμος Μαλεβιζίου.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:(κατά περίπτωση)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεώνει την κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση.

ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την Τεχνική Ικανότητα και τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της αναλυτικής Προκήρυξης.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

- είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. στην κατηγορία μελέτης (16) «Μελέτες τοπογραφίας», πτυχία τάξεων Γ ή Δ.

2. στην κατηγορία μελέτης (20) «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, και γεωφυσικές μελέτες», πτυχία τάξεων Α ή Β.

3. στην κατηγορία μελέτης (02) «Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες», πτυχία τάξεων Δ ή Ε.

4. στην κατηγορία μελέτης (27) «Περιβαλλοντικές Μελέτες» πτυχία τάξεων Α.

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται παρακάτω ή

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

1. Για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

2. Για την κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

3. Για την κατηγορία μελέτης 02, 4 τουλάχιστον στελέχη 1 12ετούς εμπειρίας, 1 8ετούς

εμπειρίας, και 2 4ετούς εμπειρίας

4. Για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5.Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης,

για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

6. Τελεί υπό Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση

7. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

8. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής

9. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής

10. Έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών

Στις περιπτώσεις 1 έως 5, 7 και 10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:

Βλέπε άρθρο 45 Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙΙ.2.1 και να κατέχουν τάξεις πτυχίων στις αντίστοιχες κατηγορίες, ως εξής:

1. Για την κατηγορία μελέτης 16, «Μελέτες τοπογραφίας», πτυχία τάξης Γ’ ή Δ’

2. Για την κατηγορία μελέτης 20, 1 «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές Μελέτες» πτυχία Α’ ή Β’

3. Για την κατηγορία μελέτης 02, «Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες», πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’

4. Για την κατηγορία μελέτης 27, «Περιβαλλοντικές μελέτες», πτυχίο τάξεως Α’

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις:(κατά περίπτωση)

ΟΧΙ

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια:

ΟΧΙ

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης.

ΟΧΙ

ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:

ΝΑΙ- Ν3316/2005, οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπο πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο 1:Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης

Στάθμιση: 35%

Κριτήριο 2: Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

Στάθμιση: 40%

Κριτήριο 3. Οικονομική προσφορά

Στάθμιση: 25%

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ΟΧΙ

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

95/2011

ΙV.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (δημοσιεύσεις) που αφορά(-ούν) την ίδια σύμβαση

ΟΧΙ

ΙV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

12/3/2012 ώρα 11:00

ΙV.3.4) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους.

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους:

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 12/3/2012 ώρα 11:30

ΤΜΉΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VΙ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΧΙ

VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

ΟΧΙ

VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:

VΙ.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη

Πόλη: Γάζι

Ταχ. κωδικός: 71414

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2813400658

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: urban.gazi@gmail.com

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) www.malevizi.gov.gr

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι ακόλουθες:

- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μπορεί πάντως η Π.Α. να εκδώσει την απόφασή της και μετά την παρέλευση της προθεσμίας. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μαλεβιζίου

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη

Πόλη: Γάζι

Ταχ. κωδικός: 71414

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2813400658

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: urban.gazi@gmail.com

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) www.malevizi.gov.gr

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:: 3/1/2012

ID:2012-000710(τίθενται οι τάξεις και κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο και την συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε κατηγορίας μελέτης όπως ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας, ανεξάρτητα αν ανατίθενται όλα τα στάδια ή κάποια απ΄αυτά – άρθρο 7 παρ. 2γ του ν. 3316/05)

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά Αρχεία
Τεύχη Διαγωνισμού

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA