Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι 15/02/2012
Αρ. πρωτ.:4029

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαλεβιζίου»
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δήμος Μαλεβιζίου
Διεύθυνση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι
Τ.Κ.: 71414
Τηλ.: 2813 400600
Φαξ: 2810 822123
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της υπηρεσίας: Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ, από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου εκτός των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου και του οικισμού Καβροχωρίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου, η αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από την ΔΕ Γαζίου, την Τ.Κ. Τυλίσου και την Τ.Κ. Μονής, το πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων και η διάθεση πάγιου εξοπλισμού. Ταξινόμηση κατά CPV 90511000 II.2) Συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 1.991.150,43 € πλέον του ΦΠΑ 13% ήτοι 2.250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τακτικά έσοδα του Δήμου και αφορά παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο για 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η πίστωση για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έχει εγγραφεί στον Κ.Α.20.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Το υπόλοιπο ποσόν θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των ετών 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα του Δήμου Μαλεβιζίου.  Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, εγγύηση συμμετοχής 99.600,00€ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών και ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού για το οποίο έχουν κατακυρωθεί οι υπηρεσίες.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους - μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων της διακήρυξης .
ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Διαδικασία που επελέγη
Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού.
2. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπρόσωπους των υποψηφίων αναδόχων ή νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη Γάζι, την 11η Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00'. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Δήμο Μαλεβιζίου με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, με ευθύνη του προσφέροντος.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
3. Χρόνος τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 11η Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές, οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών ή και αυθημερόν.
4. Διάθεση των τευχών του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, από τους Γρηγοράκη Μαρία και Βεληβασάκη Ζαχαρία, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2813400654, 650.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.malevizi.gr).
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.:13/02/2012, ID:2012-022650

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαμουλάκης Κων/νος

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA