Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση
Αρ.πρωτ.16145/ 20-6-2012
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη Eπωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Υπόψη: κ. Παύλος Κρεβετζάκης
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη
71414 Γάζι Ηρακλείου ΚρήτηςΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 2813400658
Φαξ: +30 2810822123/2810371870
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: www.malevizi.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο τίτλος της μελέτης είναι: ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση χωροταξικής - ρυθμιστικής μελέτης, πολεοδομικής μελέτης, γεωλογικής μελέτης και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για ολόκληρο τον Δήμο Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα λήφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
Α) Συνολική: 461.129,68 € (χωρίς ΦΠΑ) Νόμισμα: EUR
Β) Ανά κατηγορία μελέτης:
209.146,51€ για μελέτη κατηγορίας 01
52.286,63 € για μελέτη κατηγορίας 02

175.341,03 € για μελέτη κατηγορίας 20
24.355,50 € για μελέτη κατηγορίας 27
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 20 μήνες

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.222.59 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 23.056,48 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους ή από δάνειο.
1.3) Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, σύμφωνα με το Ν. 3316/05.
1.4) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
2.1) Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την Τεχνική Ικανότητα και τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της αναλυτικής Προκήρυξης.
2.2) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
- είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων όπως αναφέρονται παρακάτω:
1.στην κατηγορία μελέτης (01) «Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες», πτυχία τάξεων Γ ή Δ.
2.στην κατηγορία μελέτης (02) «Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες», πτυχία τάξεων Β ή Γ.
3.στην κατηγορία μελέτης (20) «Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, και γεωφυσικές μελέτες», πτυχία τάξεων Γ και άνω.
4.στην κατηγορία μελέτης (27) «Περιβαλλοντικές Μελέτες» πτυχία τάξεων Α ή Β.-
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται παραπάνω ή - προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 01, τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
2. Για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας
3. Για την κατηγορία μελέτης 20, τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον 1 στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
2.3) Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 2.1 και παρ. 2.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε διαφορετικές κατηγορίες των επιμέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
2.4) Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α) Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%)
Β) Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1.Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 28-08-2012, χωρίς καταβολή δαπάνης αναπαραγωγής εγγράφων.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 5-9-2012 και ώρα 11:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές στις 11:30 σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών τουλάχιστον 12 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία ΕΟΚ-665/89 και το Ν.2522/97) κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, δηλαδή στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης, από όπου μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
Α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Β) Κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
Β1) κατά του Πρακτικού Ι, σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Β2) κατά του Πρακτικού ΙΙ, σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
Β3) κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει αποσταλεί ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 14-6-2012. ID: 2012-082803

Γάζι 20-6-2012


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σχετικά αρχεία:
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA