Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013" PDF Εκτύπωση
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  20725 /17-07-2012
Με προϋπολογισμό έργου άνω του ορίου της οδηγίας 2004/18
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία, Διεύθυνση και Σημείο Επαφής
Δήμος Μαλεβιζίου
Διεύθυνση: Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414
Πληροφορίες: Τζεδάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 2813 400653, Fax: 2810 371870
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Περιγραφή: Ο τίτλος του έργου είναι: "Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου για το σχολικό έτος 2012-2013" ΙΙ.2) Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου:Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 35253/28-07-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στους δήμους.
Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 278.558,61 ευρώ (με ΦΠΑ 13%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης /Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:
- Δαπάνη δρομολογίων : 246.512,05 ευρώ
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 32.046,57
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί ως ακολούθως:
Είτε για το σύνολο των δρομολογίων ή για μέρος αυτών. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά του.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά του αναδόχου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους της Α΄ βάθμιας Αυτοδιοίκησης (κ.α. 15-6162.0001).
Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολουθούμενης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του Π.Δ. 28/1980 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Δε θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.
3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καθώς και στο Π.Δ. 60/2007 " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
ΙΙΙ Β.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23.4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζόμενων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
ΤΜΗΜΑ ΙV
Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη τιμή.
Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι 31 Αυγούστου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου (Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, τηλ 2813 400653) κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες από 9:00 έως 15:00. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου, Γάζι, Τ.Κ. 71414 τηλ 2813 400691, Fax 2810 822123, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
Κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
α1) κατά του πρακτικού διαγωνισμού της Ε.Δ. ('Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).
α2) κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προθεσμίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης - τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα περίληψη έχει αποσταλεί στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών κοινοτήτων στις 13-07-2012 -ID:2012-098049.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία:
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA