Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης - Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης - Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
Αριθ. Πρωτ.:3728/26-09-2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ: Υποέργο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης - Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΕΛΕΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 2.446.962,00 € (με Φ.Π.Α.)
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας για το Υποέργο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης - Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΕΛΕΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 1.989.400,00 € χωρίς την αξία του ΦΠΑ σύμφωνα με την Διακήρυξη.
2. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
Το Π.Δ 59/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Το Π.Δ. 60/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16.03.2007)., όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΠΔ 59/2007 και λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΠΔ 59/2007. Ο Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄114/08.06.2006). Ο Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα»
Το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α114) όπως εκάστοτε ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)» και συμπληρωματικά του Π.Δ 118/2007. Το Π.Δ. 82/96 (κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Ο Ν. 1069/80 (Φ.Ε.Κ. - 191 Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 <<Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης >> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998'' (Φ.Ε.Κ. Β' 892/1107.2001.).
Η υπ' αριθμ 201/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου σχετικά με «Έγκριση των όρων της διακήρυξης, μελέτης, και διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης - τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.
Όλες οι ισχύουσες διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω νομοθετημάτων καθώς και όλα τα προεδρικά διατάγματα και τις τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορούν τις προμήθειες των Δ.Ε.Υ.Α.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στην Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 122.348,10 ευρώ €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύς για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 21-06-2012.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
7. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι) την 20-11-2012 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10:30 π.μ.
8. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συνημμένη ταχυδρομική επιστολή που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πρέπει να είναι στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του Διαγωνισμού. 
9. Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά,
10. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΚΑ, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 - 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ. 
11. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Επίσης δίνεται Τεύχος Τεχνική Περιγραφής στο οποίο περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.
12. Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των τευχών είναι η 14-11-2012.
13. Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 25-09-2012, στο ΦΕΚ η 26-09-2012 και στον ελληνικό τύπο η 02-10-2012.
14.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, στη διεύθυνση: Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71414, έως και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού με την καταβολή του ποσού των τριάντα (30) ευρώ. Αυτά, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
15. Πληροφορίες δίνονται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Τζαγκαράκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-824625 και fax 2810-822964.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού
Σχέδια

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA