Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΠΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» PDF Εκτύπωση
Γάζι: 09-10-2012
Αρ. Πρωτ.:27089
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.531,36 €.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός κατανέμεται στα παρακάτω τρία (3) πακέτα ειδών που αναλύονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας Διακήρυξης:
Πακέτο Α΄: Υπολογιστές - Μηχανές Γραφείου - Συσκευές εικόνας και ήχου - Διαδραστικοί πίνακες, με προϋπολογισμό 18.148,65 €
Πακέτο Β΄: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 6.213,96 €
Πακέτο Γ΄: Λοιπός Εξοπλισμός-Μουσικά Οργανα, με προϋπολογισμό 6.168,75 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, στην δ/νση πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη Γάζι, Τ.Κ. 71414, τηλ. 2813400652, 281340650.
Πληροφορίες παρέχονται στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Μαλεβιζίου ( τηλ. 2813400650, 2813400652, fax: 2810371870), κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Επίσης, η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου, στη δ/νση http://www.malevizi.gr, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, την 22 του μήνα Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα πακέτα (αλλά πάντα για όλα τα είδη κάθε πακέτου) των προς προμήθεια ειδών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης για κάθε ένα από τα τρία πακέτα ειδών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας και συγκεκριμένα:
Για το Πακέτο Α΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 737,75 €
Για το Πακέτο Β΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 252,60 €
Για το Πακέτο Γ΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 287,53 €
Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερα από ένα πακέτα ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων επιμέρους ποσών. Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου και να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΑΖΙ 08-10-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA