Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας - Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας - Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας PDF Εκτύπωση
Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στην περιοχή «Αγία Μαρίνα» Π.Ε. 21 του Δήμου Μαλεβιζίου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 2242/94 (πατήστε εδώ για να δείτε το ηλεκτρονικό σχέδιο με το όριο της μελέτης).
Σε περίπτωση που έστω και ένα μικρό τμήμα της ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός των ορίων της μελέτης, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας είναι:
  • O ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας.
  • Όποιος αποκτά εμπράγματο δικαίωμα κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν είναι οικοδομημένα ή όχι.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:
α) Στην περίπτωση συγκυριότητας υπόχρεος είναι ο κάθε συγκύριος του ακινήτου σύμφωνα με το ποσοστό συγκυριότητας επί του ακινήτου, όπως αυτό προκύπτει από τους τίτλους κτήσης.
β) Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής υπόχρεος είναι ο κάθε συγκληρονόμος με το ποσοστό συγκυριότητας επί του κληρονομιαίου ακινήτου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία.
γ) Στην περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνο η ψιλή κυριότητα υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην στήλη των παρατηρήσεων των κτηματολογικών πινάκων.

Τα ξενόγλωσσα ονόματα αναγράφονται α) με τα στοιχεία της ελληνικής αλφαβήτου και β) στην ξένη γλώσσα.

Τα έντυπα: α) Έντυπο υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, β) Έντυπα χορήγησης τίτλων και πιστοποιητικών από το Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου, γ) Έντυπο περιγραφής δικαιολογητικών δήλωσης ιδιοκτησίας και δ) Έντυπο εξουσιοδότησης υποβολής δήλωσης

Τα ως άνω αναφερόμενα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, να τα κατεβάσετε είτε πατώντας στην ανάλογη υπερσύνδεση, ή από τα Σχετικά Αρχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια και χωρίς λάθη εκπόνηση της μελέτης.

Η μη υποβολή δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα αν είναι σκόπιμη ή εξαιτίας άγνοιας, επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες ήτοι:
  • Καθίσταται άκυρη κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που αφορά το ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.
  • Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.
  • Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης ο οποίος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στην σύνταξη διορθωτικής πράξης με ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο.
Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του Ν.1599/86.
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Είναι ένας εφταψήφιος αριθμός (τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο αριθμός του κτηματογραφικού τετραγώνου και τα τρία τελευταία ψηφία είναι ο αριθμός της ιδιοκτησίας μέσα στο κτηματογραφικό τετράγωνο) με τον οποίο η ιδιοκτησία αποτυπώνεται στα διαγράμματα της μελέτης.
Ο κτηματολογικός αριθμός της ιδιοκτησίας μπορεί να ληφθεί με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, από τα διαγράμματα της μελέτης, τα οποία θα βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου καθ' όλη τη διάρκεια της ανάρτησης.

Ο.Τ. (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)
Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Α. Δήλωση ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου.
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατρός, μητρός , συζύγου κ.λ.π.) σύμφωνα με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Προσοχή!!
Για τις παντρεμένες γυναίκες στην γραμμή 1.2. συμπληρώνεται το πατρικό επώνυμο και όχι το επώνυμο του συζύγου.
Β. Δήλωση ιδιοκτησίας νομικού προσώπου.
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία νομικού προσώπου σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται:
α) Ο τρόπος (αγορά, κληρονομιά, δωρεά, ανώμαλη δικαιοπραξία κ.λ.π.) και ο τίτλος κτήσης (τίτλος, ημερομηνία, εκδότης τίτλου, τόμος και αριθμός μεταγραφής, υποθηκοφυλακείο) του εμπράγματου δικαιώματος.
Προσοχή!!
1. Στην περίπτωση που το δηλούμενο εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε με περισσότερους του ενός τίτλους (π.χ. 25% με αγορά, 30% με γονική παροχή) είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των τίτλων.
2. Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο) τότε πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:
- Κληρονομιά με διαθήκη (α. ο τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, β. ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ. πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και ε. πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς).
- Κληρονομιά χωρίς διαθήκη (α. ο τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, β. ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ. πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και ε. πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς).
3. Στην περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).
4. Σε περίπτωση όμορων ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη υποβάλλονται τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι και τα ακίνητα. Τα όμορα ακίνητα δηλώνονται ως ένα μόνο αν έχει συσταθεί και μεταγραφεί συμβολαιογραφική πράξη συνένωσης.
β) Η επιφάνεια της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης.
γ) Το ποσοστό συγκυριότητας, όπως αυτό προκύπτει από τους τίτλους κτήσης
δ) Τα ονόματα και τα ποσοστά συγκυριότητας των υπολοίπων συγκυρίων του δηλούμενου ακινήτου.
ε) Η θέση του οικοπέδου.
στ) Τα στοιχεία των ομόρων ιδιοκτητών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 3. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται αναλυτικά τα επικείμενα στοιχεία του οικοπέδου (κτίσματα, περίφραξη, δέντρα, καλλιέργειες).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 4. ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες ιδιοκτησίες στον ίδιο Δήμο, συμπληρώνεται και ο πίνακας της σελίδας 4.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατείχε το ακίνητο κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-05-2014, καθώς και ο τρόπος και ο τίτλος κτήσης με τον οποίο αποκτήθηκε το ακίνητο από αυτόν. (Ισχύουν όσα παραπάνω αναφέρονται για τις ενότητες 1 και 2 της δήλωσης). Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή στο πεδίο 5.7 που είναι η επιφάνεια της ιδιοκτησίας κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία, 28-5-2014, η οποία πρέπει να αναγραφεί σωστά γιατί πάνω σε αυτήν θα υπολογιστεί η εισφορά σε γη. Στο ίδιο πεδίο συμπληρώνουμε και το ποσοστό κυριότητας που είχε ο ιδιοκτήτης της 28-05-2014 σε αυτήν την ιδιοκτησία, χωρίζοντάς το με κόμμα από την επιφάνεια.
Η ενότητα 5 συμπληρώνεται μόνο αν το τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της 28-05-2014.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 6. ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ή να τυπώσετε το έντυπο περιγραφής δικαιολογητικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ: 7. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ
Στην ενότητα αυτή διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη ότι δεν ισχύει.

Πατήστε εδώ & εδώ για να δείτε παραδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι παραπάνω οδηγίες, καθώς και οτιδήποτε είναι γραμμένο στη παρούσα ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην διευκόλυνση των πολιτών στο να υποβάλλουν όσο γίνεται καλύτερα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της μελέτης, χωρίς όμως να αναιρούν την ατομική ευθύνη που έχει από τον Νόμο ο κάθε ιδιοκτήτης για την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας του.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θεωρεί ότι έχει στα χέρια του πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν καλύτερα το δικαίωμά του, μπορεί να τα υποβάλει.

Πληροφορίες

  • Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου υπέυθυνη  κα Κοτσυφάκη Αφροδίτη στο τηλέφωνο: 2813-400659. (καθημερινά 8:30 έως 14:00)

Σχετικά Αρχεία

Αρχεία pdf / zip
Ηλεκτρονικό Σχέδιο με το Όριο της Μελέτης
Έντυπα
Έντυπο Περιγραφής Δικαιολογητικών
Παραδείγματα Συμπληρωμένων Δηλώσεων

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA