Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας αρ. 21 «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», Δήμου Μαλεβιζίου
Πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας αρ. 21 «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
ΓΑΖΙ 28/01/2015
Αρ.Πρωτ: 1673
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας αρ. 21 «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», Δήμου Μαλεβιζίου, Ν. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, κατά την Α' ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στα πλαίσια του έργου : «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου» για:
 1. Την διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, ώστε να συνταχθεί η πράξη εφαρμογής.
 2. Την κατάρτιση των κατάλογων των ιδιοκτητών που προβλέπονται στα πλαίσια της διαδικασίας για την είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων (ΦΕΚ 204 Β'/4-2-2004).
Έχοντας υπόψη :
 1. Το άρθρο 12 του Ν.1337/1983 και ειδικότερα την παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03-10-1994).
 2. Τη με αριθμό 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 3. Τη με αριθμό 5494/2004 (ΦΕΚ 204 Β'/4-2-2004) ΚΥΑ: Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για την είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές πoυ πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο.
 4. Τη με αριθμό 562/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μαλεβιζίου με θέμα: «Χρηματοδοτικές προκαταβολές από τους ιδιοκτήτες της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (ΠΕ 21)».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» (ΦΕΚ 259/Δ΄/5-3-2004), Δήμου Μαλεβιζίου, να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου επί της πλατείας Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, με σκοπό να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων, όπως αυτά προέκυψαν μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας της Πολεοδομικής Μελέτης, προκειμένου να υποβάλλουν:
α) Ενστάσεις - παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων και
β) Την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν έχουν υποβάλλει, ή έχουν επέλθει μεταβολές.
Οι τυχόν ενστάσεις - παρατηρήσεις επί των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, καθώς και οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μαλεβιζίου.
Μαζί με την Δήλωση Ιδιοκτησίας υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας στο οποίο να έχει σημειωθεί ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.
 2. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων ιδιοκτησίας, με πιστοποιητικό μεταγραφής.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα (αν υπάρχει).
 4. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων.
 5. Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη.
 6. Εάν η ιδιοκτησία αποκτήθηκε μετά τις 28-05-2014, αντίγραφο τίτλου ή τίτλων, με πιστοποιητικό μεταγραφής και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη στις 28-05-2014.
 7. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο), να προσκομιστούν:
  Για κληρονομιά με διαθήκη : α) τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
  Για κληρονομιά χωρίς διαθήκη : α) τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
 8. Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξεις αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).
Τα έντυπα των δηλώσεων καθώς και το έντυπο των δικαιολογητικών που απαιτούνται χορηγούνται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου.
Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας συνεπάγεται τα εξής:
α. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.
β. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του παραπάνω αναφερόμενου πιστοποιητικού.
Η διάρκεια για υποβολή των Ενστάσεων - παρατηρήσεων και των Δηλώσεων ιδιοκτησίας θα είναι 15 ημέρες, ήτοι από 03-02-2015 έως 17-02-2015.
Μετά την επεξεργασία των Ενστάσεων - παρατηρήσεων και των Δηλώσεων ιδιοκτησίας θα γίνει η νέα ανάρτηση που προβλέπεται από την με αριθμό 5494/2004 (ΦΕΚ 204 Β'/4-2-2004) ΚΥΑ: Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για την είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές πoυ πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο και την με αριθμό 562/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μαλεβιζίου με θέμα: «Χρηματοδοτικές προκαταβολές από τους ιδιοκτήτες της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (ΠΕ 21)».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, Δνση: Πλ. Μιχάλη Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, Γάζι, Υπεύθυνη κα Κοτσιφάκη Αφροδίτη, Τηλέφωνο: 2813-400659, Fax: 2810- 822123, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

 

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA