Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός Δημ. Συμβούλου για θέματα Κοινωνικής & Προνοιακής Πολιτικής
Ορισμός Δημ. Συμβούλου για θέματα Κοινωνικής & Προνοιακής Πολιτικής PDF Εκτύπωση
Γάζι 16/12/2016
Αριθ. Απόφασης: -1105-
Αριθ. Πρωτ.: - 23470 -

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
2.Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88
3.Την αριθμό 47/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαλεβιζίου που διενεργήθηκαν την 18-05-2014.
4.Την με αριθμό 414/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη των αρμοδιοτήτων καταβολής των προνοιακών επιδομάτων με αναδρομική ισχύ από 15/07/2016 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου31 παρ. 2 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/2014)
5.Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄ /07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπου προβλέπεται μεταφορά αρμοδιοτήτων, που αφορούν μεταξύ άλλων θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης προβλέπεται ένα μεταβατικό διάστημα κατά το οποίο οι δήμοι στους οποίους δεν υφίστανται υπηρεσιακές μονάδες με επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, να υποστηρίζονται διοικητικά από τον Δήμο της έδρας του Νομού µέχρι 31.12.2012, τελική ηµεροµηνία κατά την οποία οι ∆ήµοι αυτοί υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες. Ο Δήμος μας υποστηρίζεται έως σήμερα από τον Δήμο Ηρακλείου (μητροπολιτικός Δήμος Ν. Ηρακλείου).
6.Την παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012, πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Π.Ν.Σ) , όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26.04.2013). Η Πράξη αυτή στο αρχικό της κείμενο, στην παράγραφο 2 του πρώτου άρθρου, εξαρτούσε τον επίμαχο χρόνο έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που µμεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, συνεπώς και των αρμοδιοτήτων προνομιακού χαρακτήρα, από την έκδοση προηγούμενης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
7.Το άρθρο 31 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14.04.2014)- Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρει ότι, «η παρ. 2 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Π.Ν.Σ) , όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής: ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περ. α` της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής νομοθεσίας.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του διοικητικά υποστηριζόμενου Δήμου, δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήμου, και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
8.Το με αρ. 7070/04-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Παροχή διοικητικής υποστήριξης-καταβολή προνοιακών επιδομάτων» ΑμεΑ», όπου αναφέρει μεταξύ άλλων:...Τέλος κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, οι υποστηριζόμενοι Δήμοι στο πλαίσιο της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, παρακαλούνται όπως εξετάσουν την οργάνωση των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, προκειμένου να αναλάβουν την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, ενώ οι διοικητικά υποστηρίζοντες Δήμοι παρακαλούνται όπως φροντίσουν στην απολύτως ομαλή μετάβαση του φυσικού αντικειμένου στους Δήμους που υποστηρίζουν διοικητικά, με γνώμονα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προάγοντας την αρχή της χρηστής διοίκησης και σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών.»
9.Τον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαλεβιζίου,(ΦΕΚ 1694/Β΄/29.07.2011). Ειδικότερα στο άρθρο 13 (αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού-Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας) αναφέρονται τα εξής:
α)Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων".
10.Την υποστελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας που καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη άσκηση της αρμοδιότητας καταβολής προνοιακών επιδομάτων.

Αποφασίζει:
Ορίζει την κ Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Κοινωνικής & Προνοιακής Πολιτικής και της αναθέτει:

1)Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του αυτοτελώς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στον ΟΕΥ, (εκτός των θεμάτων που αφορούν στον τομέα της παιδείας.
2)Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δομών που έχει συστήσει ο Δήμος για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων δημοτών μας όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Ιατρείο-Κοινωνικό Φαρμακείο-Κοινωνικό Οδοντιατρείο και την επιμέλεια εφαρμογής όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων ενίσχυσης των απόρων
3)Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
4)Την υπογραφή αποφάσεων για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA