Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» PDF Εκτύπωση
Ημερ/νία: 30/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 4063

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή για την ανάθεση του υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» Προϋπολογισμού 5.313.600,00 € (με ΦΠΑ). της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμoύ 13.396.887,14 € (με ΦΠΑ) και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία των Η/Μ με προϋπολογισμό 2.293.330,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.085.600,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμό 814.200,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 115, στο Γάζι, Τ.Κ. 71414, μέχρι τις 19-11-2014 και ώρα 13:30μ.μ. Αυτά, επίσης, μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι θα διατίθεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ.
Πληροφορίες στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μπαρτσίδη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, την 25η του μήνα Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» κατά το άρθρο 8 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 

 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
  α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 3η και άνω στην κατηγορία Η/Μ, 2η και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,και 2η και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
  γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζει το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες εγγεγραμμένων στην 3η και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, 2η και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και 1η και άνω για έργα κατηγορίας Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
 5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς και την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης-Μελέτης Εφαρμογής, η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία Μελετών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων - μελετητών:

 1. ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13),
 2. ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ' τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9),
 3. ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Α' τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικών ή Χημικοτεχνικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18),
 4. ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία.


Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι: .
α) Για μελέτες Υδραυλικών Έργων τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
β) Για μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας
γ) Για μελέτες Χημικές ή Χημικοτεχνικές τουλάχιστο 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
δ) Για μελέτες Στατικές τουλάχιστο 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας


Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 86.400,00 € που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, των δοκιμών ολοκλήρωσης και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την καλή λειτουργία των συστημάτων και να εγγυηθεί πλήρως τον εξοπλισμό και τα συστήματα επεξεργασίας για είκοσι τέσσερις (24) μήνες (εγγύηση), έως την Οριστική Παραλαβή του έργου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
H ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 30-09-2014, στο ΦΕΚ η 30-09-2014 και στον ελληνικό τύπο η 30-09-2014.
Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

ΓΑΖΙ 30/09/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχεία PDF/ZIP
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (445KB)
ΣΧΕΔΙΑ PDF (4.3MB)
ΤΕΥΧΗ PDF (8.2MB)

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA