Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Παροχή Διευκρινήσεων για το Υποέργο 1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
Παροχή Διευκρινήσεων για το Υποέργο 1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ». PDF Εκτύπωση
Γάζι, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 4207/09-10-2014 έγγραφο της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.S. A.E. για παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό του θέματος, παραθέτουμε τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας :

 1. Η «Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων» υπάρχει στην Υπηρεσία μας και είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 2. Έχει συνταχθεί Έκθεση Γεωλογικών Συνθηκών για το χώρο της εγκατάστασης η οποία και θα αναρτηθεί στο site www.malevizi.gr.
 3. Θα αναρτηθεί στο site www.malevizi.gr σε pdf η μηκοτομή του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής λυμάτων στο χώρο της ΕΕΛ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το αντλητικό συγκρότημα 6 αντλιών (2 συστήματα των 3 αντλιών με εναλλακτική λειτουργία) που έχουν επιλεγεί για την άντληση των λυμάτων από τη σηπτική δεξαμενή τη Αγίας Πελαγίας στο χώρο της ΕΕΛ είναι σχεδιασμένα για παροχή 40 m3/ h στα 80 ΜΥΣ.
 4. Θα αναρτηθεί στο site www.malevizi.gr σε pdf το σχέδιο της σηπτικής δεξαμενής, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
 5. Το ελάχιστο μέγεθος της μικρότερης γραμμής ορίζεται στους 2520 ΙΚ , όπως στη σελ.15 του τεύχους Ε3 Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και όχι σε 2000 ΙΚ που εκ παραδρομής αναγράφηκε στη σελ.9. Καθορίζεται ελάχιστος αριθμός μονάδων επεξεργασίας τρεις γραμμές (ενδεικτικά προτείνονται δυναμικότητες 2520, 4500 και 7000 ΙΚ). Θα γίνουν δεκτές και περισσότερες από τρεις γραμμές, αρκεί η μικρότερη να σχεδιαστεί με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 2520 ΙΚ. Με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού και τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή του έργου, ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει πλήρεις και ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας, με εφεδρικό εξοπλισμό για κάθε γραμμή. Η ελάχιστη απαιτούμενη εφεδρεία σε αριθμό μονάδων εξοπλισμού (φυσητήρες, αντλίες, αναδευτήρες κ.α.) ορίζεται κατ' ελάχιστον 50%, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην τεχνική περιγραφή ή στις προδιαγραφές που αφορούν τον εξοπλισμό στο συγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας. Κάθε γραμμή επεξεργασίας πρέπει να έχει δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, με εξοπλισμό κύριο και εφεδρικό και με πλήρη ευελιξία σύνδεσης-αποσύνδεσης γραμμών και συστημάτων, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα εκροής.
 6. Εναλλακτικά της χρήσης δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνονται δεκτά συστήματα compact βιολογικής επεξεργασίας, όπως και όπου σαφώς αναφέρεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και στα παραρτήματα που τη συνοδεύουν, δηλαδή στα συστήματα MBBR και σε συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (βιοδίσκοι ή βιολογικά φίλτρα). Τα συστήματα αυτά αφορούν πιστοποιημένα συστήματα παραγωγής, και όχι ιδιοκατασκευές που δεν έχουν δοκιμαστεί σε παρόμοιες εφαρμογές από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Ειδικά στο σύστημα ΜΒR και στις δεξαμενές μεμβρανών (όπως και στα συστήματα SBR, ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού και ρευστοποιημένης κλίνης), δεν προβλέπονται στις προδιαγραφές και δεν γίνονται δεκτές προκατασκευασμένες (compact) μονάδες, καθώς αφενός απαιτούνται μεγάλου μεγέθους δεξαμενές και αφετέρου υπάρχουν θέματα αντοχών σε μεγάλες φορτίσεις, ευστάθειας και χρόνου ζωής των συστημάτων.
  Εν γένει, όπου επιτρέπεται ιδιοκατασκευή-προκατασκευασμένη δεξαμενή ή compact μονάδα, πρέπει να έχει μεγάλο χρόνο ζωής (εγγυημένο 20 ετών) και σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί κάθε επιλογή υλικών, κατασκευών και η εμπειρία του συγκεκριμένου παραγωγού-προμηθευτού σε compact μονάδες και δεξαμενές.
 7. Η αερόβια επεξεργασία ενεργού ιλύος ή MBR ή SBR γενικά δεν παράγει μεγάλη δυσοσμία, όταν υποδέχεται φρέσκα λύματα από βαρυτικά δίκτυα και όταν λειτουργεί σωστά. Σε όλες τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ σε θερμά κλίματα, όταν οι αερόβιες Βιολογικές επεξεργασίες δέχονται λύματα από διαδοχικά αντλιοστάσια ή με μεγάλη καθυστέρηση ή σηπτικά λύματα ή βοθρολύματα ή όταν έχουμε βλάβη, απορρύθμιση ή κακή λειτουργία, η δυσοσμία μπορεί να είναι πολύ έντονη όταν δεν υπάρχει απόσμηση. Με δεδομένο ότι στη βιολογική επεξεργασία εισέρχονται σηπτικά λύματα (εκροή σηπτικής δεξαμενής ή λύματα που έχουν αντληθεί πολλές φορές) με μεγάλες ποσότητες δύσοσμων-πτητικών ουσιών, κατά τον αερισμό ή/και την ανάμιξη αυτές συμπαρασύρονται και εκπέμπονται σαν οσμαέρια (υδρόθειο, μερκαπτάνες, ινδόλες κλπ). Εντονότερο μπορεί να γίνει το πρόβλημα σε περίπτωση βλάβης στη βιολογική επεξεργασία ή λόγω ελλιπούς λειτουργίας του αερισμού και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκλείεται η εκπομπή οσμών. Ιδιαίτερα βραδινές ώρες με ύπαρξη υγρασίας ή ευνοϊκών ασθενών ανέμων, ειδικά τις ώρες εναλλαγής της ροής από θαλασσινούς σε στεριανούς ανέμων, η δυσοσμία μπορεί να πλήξει την παράκτια περιοχή της Αγ.Πελαγιάς ή τις γύρω τουριστικές περιοχές (λίγες εκατοντάδες μέτρα), που εποικούνται με ταχείς ρυθμούς. Επομένως, η εξασφαλισμένη πλήρης-απόσμηση των συστημάτων είναι επιβεβλημένη διαδικασία σε όλες τις εποχές και σε όλες συνθήκες καλής ή κακής λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας. Το ενεργειακό κόστος ενός συστήματος πλήρους απόσμησης αξιολογείται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με το όφελος και το αξιόπιστο αποτέλεσμα.
 8. Η προβλεπόμενη από την ΑΕΠΟ χονδρή εσχάρωση, αμμοσυλλογή και λιποσυλλογή υλοποιείται πλήρως στο υποέργο δικτύων αποχέτευσης, εντός της σηπτικής δεξαμενής που προηγείται της ΕΕΛ και περιλαμβάνει προκαθίζηση, χώνευση και αποθήκευση των αιωρημάτων και των λιπών. Η προεπεξεργασία αυτή επιλέχθηκε να γίνει πριν την τελική ανύψωση, ώστε να είναι ευχερής η άντληση και ανύψωση των λυμάτων χωρίς στερεά-λίπη στην ΕΕΛ. Επομένως στην είσοδο της ΕΕΛ θα έχει επιτευχθεί η χονδροεσχάρωση, εξάμμωση και λιποσυλλογή ενώ η προβλεπόμενη λεπτοεσχάρωση στην ΕΕΛ είναι πρόσθετη εξασφάλιση αφενός στην περίπτωση διαφυγής μικρών ποσοτήτων στερεών και λιπών (κολλοειδή συσσσωματώματα-αιωρήματα) και αφετέρου στην περίπτωση τυχόν μελλοντικών συνδέσεων μικρών ποσοτήτων ανεπεξέργαστων λυμάτων με βαρύτητα από τις περιοχές ανάντη της θέσης της ΕΕΛ.
  8.2 Η μονάδα εσχάρωσης των σηπτικών λυμάτων συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διαχείρισης των εσχαρισμάτων (έκλυση αμμωνίας -αμινών μετά την προσθήκη ασβέστη CaO) θα πρέπει να είναι κλειστή με πλήρη απόσμηση. Η χρήση ή μη κτηρίου προεπεξεργασίας εναπόκειται στην τεχνική μελέτη προσφοράς και θα αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται αφενός η πλήρης απόσμηση της μονάδας προεπεξεργασίας και αφ ετέρου η προστασία και η σωστή λειτουργία της από τις καιρικές συνθήκες.
Η Τεχνική Δ/τρια της ΔΕΥΑΜ

 

Παρασκευή Μπαρτσίδη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος MSc


Διακήρυξη Διαγωνισμού

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (6.6 MB)
Διευκρινήσεις - Συνοδευτικά αρχεία

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA