Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Δ.Δ ΚΡΟΥΣΩΝΑ "
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Δ.Δ ΚΡΟΥΣΩΝΑ " PDF Εκτύπωση
Γάζι, 20/06/2012
Αρ. πρωτ.: 2221
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΑΥΜ), προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του Υποέργου 1 «Μονάδα Επεξεργασίας λυμάτων με εξωτερικό δίκτυο στο Δ.Δ. Κρουσώνα» συνολικού προϋπολογισμού 2.257.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:30 μ.μ. από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου (Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι Ηρακλείου), αρμόδια υπάλληλος κ. Πόπη Μπορμπουδάκη τηλ. 2810824625, fax: 2810822964). Επίσης, τα τεύχη μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (λήξη παραλαβής δικαιολογητικών) στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην προαναφερθείσα δ/νση ενώπιον αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4-6 του Ν. 3669/08 που ισχύει σήμερα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι) με αριθ. εναρ. 2011ΣΕ07580191 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η δαπάνη του τεχνικού αντικειμένου, με Γ.Ε και Ο.Ε συν απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση η οποία αναλύεται σε
Υδραυλικά : 1.432.342,32 €
Η/Μ : 354.855,96 €

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:
α. Για έργα Υδραυλικά
α.1. Κάτοχοι πτυχίου 2ης -3ης -4ης τάξεως σύμφωνα με τους περιορισμούς του νόμου πέρι κατωτάτων ορίων
β. Για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
β.1. Κάτοχοι πτυχίου 1ης τάξεως και άνω σύμφωνα με τους περιορισμούς του νόμου πέρι κατωτάτων ορίων
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ελάχιστες απαιτήσεις των συγκεκριμένων τάξεων πτυχίων σε έργα υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι σε υποχρεωτική κοινοπραξία με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιείται η απαίτηση αυτή.
2. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις
• τάξεις 2η, 3η και 4η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και
• τάξης Α2, 1η, 2η και 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) . Επισημαίνεται ότι οι καλούμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Κοινοπραξίες.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2229/94, του Ν. 2940/01 και της εγκυκλίου 36 του νόμου αυτού, του Ν. 3263/2004, του Π.Δ. 218/99 και η Εγκύκλιος 4/21.01.04 του Ν. 3212/03 καθώς και οι τροποποιήσεις τους.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (35.744,00) και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 του Ν. 2229/94, δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ.2 και 3 του νόμου 3669/08) δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΜ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος του έργου και απαγορεύονται στην εξεταζόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος οι εναλλακτικές προσφορές.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά αρχεία:
1. Τεύχη Διαγωνισμού
2. Σχέδια
3. Σχέδια 2

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA