Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Γάζι 03-07-2012
Αρ. Πρωτ.: 2412
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι:
εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, ακινήτου σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταστέγαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Άρθρο 2ο
Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο του Γαζίου και με άμεση πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο της οδού Ε. Βενιζέλου, συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων) τουλάχιστον 540τ.μ. περίπου. Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να διαθέτουν χώρους ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον: 400 τ.μ. γραφειακούς (ισόγειους ή σε όροφο) και 270 τ.μ. αποθηκών το ελάχιστο (οι οποίοι μπορεί να είναι και υπόγειοι με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε οχήματα). Ο χώρος του ακινήτου είναι επιθυμητό να διαθέτει ισόγειο, για την εύκολη πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρο στάθμευσης 2000 τ.μ. για στάθμευση οχημάτων. Ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).
Άρθρο 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τη ΔΕΥΑΜ.
Το μίσθωμα που τελικά θα συμφωνηθεί, θα παραμείνει σταθερό για τα τρία (3) πρώτα έτη και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό 0.50%.
Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να παραταθεί και πέραν των δώδεκα (12) ετών, σε περίπτωση που η ΔΕΥΑΜ δεν θα μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο με δικό της ακίνητο.
Η ΔΕΥΑΜ θα μπορεί μονομερώς να καταγγείλει την σύμβαση και να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να καλύψει σε δικό της ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο ή σε περίπτωση που δεν της είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση.
Άρθρο 4ο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα της προσφοράς και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχαήλ Κατσαμάνη, τα οποία θα είναι προς διάθεση μέχρι την Τρίτη, 24/07/2012 και ώρα 13:00μ.μ.
Τα έντυπα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα κατατίθενται πρωτοκολλημένα στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχαήλ Κατσαμάνη, από Τετάρτη 4/07/2012 έως την Πέμπτη 25/07/2012, και από ώρα 08:00π.μ. μέχρι 13:00μ.μ., με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου».
Στα έντυπα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να επισυνάπτονται:
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και στην οποία θα περιγράφεται η θέση και έκταση του ακινήτου.
2) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου (μη συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης τακτοποίησης του κτηρίου).
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 5ο
Τα έντυπα της προσφοράς, θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού μόνο από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν αποδεκτά από την από την Επιτροπή Καταλληλότητας και θα αποτελέσουν την πρώτη προσφορά τους.
Η παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω εξασφαλίζει τους μετέχοντες μόνο όσον αφορά την εμπρόθεσμη υποβολή, ενώ αποκλείει κάθε άλλη δέσμευση.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι την παράδοση του ακινήτου με το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή:
• Υπογεγραμμένο έντυπο προσφοράς (πρώτη προσφορά) που θα παραλάβει σφραγισμένο από τη ΔΕΥΑΜ και
• Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, Τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την πρώτη προσφορά που θα καταθέσει.
Άρθρο 6ο
Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. Επίσης το ακίνητο πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το κτίριο πρέπει να αποτελείται από ενιαίο και συνεχόμενο χώρο ο οποίος μπορεί να είναι και χωρισμένος από κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμο και να έχει οικοδομική άδεια.
Ο εκμισθωτής του μισθωμένου ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνικών γραμμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΜ και στη σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στους μισθωμένους χώρους.
Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη σύμβασης, βαρύνουν τον εκμισθωτή που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της παρούσας διαδικασίας.
Για το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
α) να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή, πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την παραλαβή του ακινήτου (ή εναλλακτικά και σε περίπτωση που η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν εκδίδει πιστοποιητικά πυροπροστασίας για κτίρια για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα πυρόσβεσης, θα πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη ενεργητική πυροπροστασία η οποία κατατέθηκε στην πολεοδομία)
β) να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) να δηλωθεί από τον προσφέροντα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 αν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάσταση Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
δ) Να προσκομιστεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) και της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2012, ΦΕΚ 407 Β/9-4-2010, όπως ισχύουν.
Άρθρο 7ο
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία να υποβάλλει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής δικαιολογητικά καθώς και για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
Άρθρο 8ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 10ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά η ΔΕΥΑΜ θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΜ.
Άρθρο 12ο
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΜ καθώς, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού Ηρακλείου.
Άρθρο 13ο
Τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προσφερόμενα ακίνητα, εξετάζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα επιλέξει την πλέον κατάλληλη και συμφέρουσα συνεκτιμώντας: α) την λειτουργικότητα του ακινήτου σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΜ β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και γ) την καταλληλότητα της θέσης του ακινήτου. Προσφορές που κατά την κρίση της επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους μες την παρούσα πρόσκληση ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί όσα και όποια από τα ακίνητα επιλέξει και να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επεξηγήσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία από τους υποψήφιους εκμισθωτές, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα του εκμισθωτή, έγγραφα αποδεικτικά της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων, νομικό και πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών κλπ. η επιτροπή κατά την διακριτική της ευχέρεια, μετά το άνοιγμα των προσφορών, προβαίνει σε παράλληλες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με κάθε έναν ή και με όλους τους υποψηφίους εκμισθωτές για οποιοδήποτε ακίνητο ή θέμα που η επιτροπή κατά την κρίση της εκτιμά ως συναφές με την συμφωνία μίσθωσης, καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο των συζητήσεων ή διαπραγματεύσεων με οποιονδήποτε ή με ορισμένους ή με όλους από τους υποψήφιους εκμισθωτές αζημίως για τη ΔΕΥΑΜ. Η συμμετοχή στην περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής, δεν γεννά για τους συμμετέχοντες καμία αξίωση για αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεών σας, έως και την 25/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Ανακοίνωση μίσθωσης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA