Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ "
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ " PDF Εκτύπωση E-mail
Γάζι 03/ 07 /2012
Αριθ. Πρωτ.: 2406

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 1: «Μονάδα Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού με δύο δεξαμενές αποθήκευσης και αντλιοστάσιο στη θέση Αλμυρός» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.091.000,00 € χωρίς την αξία του ΦΠΑ σύμφωνα με την Διακήρυξη. 2. Ο παραπάνω συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:
Α) ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, προϋπολογισμού 850.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας), προϋπολογισμού 803.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Γ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (ΚWH) προϋπολογισμού 438.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει προσφορά για όλες τις ομάδες
3. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας - παροχή υπηρεσιών ισχύουν:
Οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), της τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
Ο Ν. 2362/95 άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95).
Ο Ν. 2198/94 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/94).
Οι διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών»
Οι διατάξεις της ΥΑ 113//1993 (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185 1993): Ενιαίος κανονισμός προμηθειών των ΟΤΑ
Συμπληρωματικά και επικουρικά τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/07)
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΠΔ 774/1980) όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2741/1999 και τροποποιήθηκε με τους ν. 3060/2002, ν. 3090/2002, ν. 3310/2005 για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 19 του ν. 3193/2003) υπερβαίνει το ποσό των € 1.000.000, σε συνδυασμό με το άρθρο 278 του ν. 3852/2010
Οι διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας - Ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/99) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε και ασχολούνται τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη με αντικείμενο συναφές του διαγωνισμού.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 128.596,50 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύς για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την 3-02-2012.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι) την 05-09-2012 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).
8. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συνημμένη ταχυδρομική επιστολή που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πρέπει να είναι στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού.
9. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
10. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΚΑ, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 - 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ. Το τμήμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών (λειτουργία και συντήρηση για 5 έτη) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ.
11. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Επίσης δίνεται Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.
12. Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των τευχών είναι η 30-08-2012
13. Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 02-07-2012 στο ΦΕΚ η 03-07-2012 και στον ελληνικό τύπο η 3-07-2012
14.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, στη διεύθυνση: Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71414, έως και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20) ευρώ. Αυτά, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
15. Πληροφορίες δίνονται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Μπαρτσίδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-824625 και fax 2810-822964.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνσιμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA