Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΑΝΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 31/8/2018"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΑΝΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 31/8/2018" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 03/05/2018
Αρ. πρωτ.:6596
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου, για τρείς μήνες από 01/06/2018 έως 31/08/2018 με προϋπολογισμό δαπάνης 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι στις 16 Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (έναρξη ) - 12:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής οι προφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού.
Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό (8 ναυαγοσώστες), εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000, εκτός τους ναυαγοσωστικούς πύργους. Το προσωπικό να κατέχει άδεια ναυαγοσώστη από την λιμενική αρχή και Πιστοποιητικό Υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέ¬ντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχουν από με¬ταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να α¬σκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, εν ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της σύμβασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στον δικτυακό τόπο: www.malevizi.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Τ.Κ. 71414, Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας, ,τηλέφ.: 2813400697,Fax: 2810822123, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2.4 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

Ανακοίνωση της 4/5/2018 σχετικά με το Διαγωνισμό

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA